Säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry. Kotipaikka on Parikkalan kunta. Yhdistyksen toimialue on Parikkalan, Ruokolahden ja Rautjärven kuntien sekä Imatran kaupungin alue.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia paikallisten palveluiden säilyttämiseksi, vähentää työttömyyttä, toimia palveluiden ja työllisyyden yleisten edellytysten kehittämiseksi sekä edistää ja kehittää alueen asukkaiden ja vieraiden viihtyisyyttä kestävän kehityksen periaattein.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • toimii alueen paikallisena toimintaryhmänä, jonka tavoitteena on maaseudun paikallinen kehittäminen paikallisia inhimillisiä ja fyysisiä voimavaroja hyödyntäen
 • tekee esityksiä ja hakemuksia viranomaisille
 • ylläpitää sidosryhmien yhteistoimintaa ja verkottumista omalla toiminta-alueellaan, kansallisesti ja kansainvälisesti
 • järjestää kursseja, koulutus-, kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä jäsenilleen opintomatkoja
 • laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia ja hankkeita alueellaan
 • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen maaseudun kehittämisestä kiinnostunut, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Perittävien liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous. Liittymis- ja jäsenmaksu voi olla erisuuruinen yksityisillä henkilöillä, yhteisöillä, kunnilla ja säätiöillä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vaston yhdistyksen sääntöjä tai päämääriä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä tai jättää erääntyneen jäsenmaksun maksamatta huomautuksesta huolimatta.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut vähintään 10 ja enintään 15 jäsentä sekä jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet. Syyskokous valitsee hallituksen jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenen on oltava yhdistyksen jäsen tai jäsenenä olevan oikeustoimikelpoisen yhteisön valtuuttama henkilö.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa tasapuolisesti alueen yhteisöjä ja yhdistyksiä, yksityistä sektoria sekä julkista sektoria. Hallituksen jäseniä tulisi olla tasapuolisesti toimialueen eri kunnista.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/3 hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä toimikausi on kolme kalenterivuotta ja yhtäjaksoinen enimmäisaika kaksi toimikautta.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä 1/3 on vuosittain erovuoroisia. Erovuoroiset jäsenet ensimmäisenä ja toisena vuonna ratkaistaan arvalla yhdistyksen ensimmäisessä syyskokouksessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuina, ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin, sekä varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen toimihenkilölle yksin.

6. Tilikausi ja tilintarkistus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuun aikana ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kullekin jäsenelle enintään 30 päivää ja vähintään 7 päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä. Tähän aikaan luetaan mukaan kokouspäivä ja kirjeen lähettämispäivä.

9. Varsinaiset kokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. todetaan läsnäolijat
 3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. todetaan läsnäolijat
 3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 7. määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle vuodelle
 8. päätetään puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
 9. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle vuodelle
 10. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
 11. valitaan hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle
 12. valitaan hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäseniksi valittujen keskuudesta
 13. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö
 14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksestä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

(Säännöt 14.11.2007)

Ota yhteyttä
  • Yhteystiedot

   Parikkalantie 45,
   59100 Parikkala
   Ma – Pe: 9:00 – 15:00
   Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
   Katso kaikki yhteystiedot

  • Liity jäseneksi

   Täytä jäsenlomake

   Seuraa myös

   Facebookissa